V3.2开发时因担心身份证信息泄露,所以无法自定义设置表格。

V3.2开发时因担心身份证信息泄露,所以无法自定义设置表格。.jpg